Екскурзоводско обслужване

Професия „Екскурзовод” код 812030
Специалност „Екскурзоводско обслужване” код 8120302

Степен на професионална квалификация : трета

Курсът по професия „Екскурзовод” Ви предоставя възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са възникване и развитие на масовия туризъм в света и България, структура на туристическата индустрия, исторически и географски особености на България и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                      6 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Екскурзоводско обслужване” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

 Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да организира, провежда и извършва екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната и чужбина;
  • да поднася атрактивно на туристите географско-историческа,  културно-познавателна, етнографска и друга информация;
  • да осъществява ефективни комуникации и делово общуване при обслужването на туристически групи;
  • да осъществява ефективно екскурзоводско обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение;
  • да селекционира, ръководи и подпомага провеждането на развлекателни туристически мероприятия;
  • да взема своевременни охранителни мерки и да осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване и др.