Бизнес администрация

Професия „Офис мениджър” код 346010
Специалност „Бизнес администрация” код 3460101

Степен на професионална квалификация : трета

Курсът по професия „Офис мениджър” ще ви даде познания и практически умения в областта на счетоводство на фирмата, пари, банки и парична политика, нормативна база и стандарти за кореспонденция, работа с офис техника, мениджмънт на човешките ресуси, финанси на фирмата, микро- и макроикономика. Включени са още теми по: предприемачество, статистика, основи на правото, особености в различните стилове на управление и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                      6 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Бизнес администрация” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да борави с първична финансово – счетоводна документация;
  • да оформя деловата кореспонденция, административната и документална дейност;
  • да познава и използва съвременните методи за управление на човешки ресурси;
  • да ползва чуждоезикова комуникация и профе­сио­нал­на терминология ;
  • да работи с офис техника – пишеща и копирна, съобщителна и звукозаписваща и др.