Програмно осигуряване

Професия  „Програмист“   код 481010
Специалност  „Програмно осигуряване“  код 4810101

 Степен на професионална квалификация :                               втора

Курсът по професия „Програмист” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани със създаване на приложни и интернет програми, и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху работа с операционни системи – DOS, Linux, Unix, Windows XP, Windows 7, приложно програмно осигуряване, въведение в компютърните мрежи и мрежови операционни системи – Linux, Win Surver 2003. Допълнителни теми в обучението са в областта на: компютърната техника, база данни – ACCESS, SQL, програмиране на С++ , уеб дизайн HTML и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „ Бизнес администрация” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да оперира със способите и инструментите на обектно ориентираното програмиране и езика С++;
  • да прилага различни средства, методи и практически подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти;
  • да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;
  • да тества, локализира и отстранява грешки в програмни продукти и системи;
  • да въвежда в експлоатация и съпровожда програмни продукти и системи и др.