Армировка и бетон

Професия  „Строител“   код 582030
Специалност  „Армировка и бетон“   код 5820303

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Строител” специалност „Армировка и бетон” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с монтажа на армировка за всички видове конструктивни елементи, извършване на сложни бетонни и стоманобетонни работи, начини за приемане и измерване на бетонните и армировъчните работи. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са планиране, контрол, регулиране и управление на отделните процеси и операции, свързани с изпълнение на армировки и бетон, начини за приемане и измерване на бетонните и армировъчните работи, безопасна работа с материали, инструменти, машини и средства за противопожарна защита, оказване на долекарска помощ и бързо и точно реагиране при трудова злополука.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „ Армировка и бетон” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

 

 

 

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

 

 

  • да монтира армировка за всички видове конструктивни елементи;
  • да приготвя, полага и да уплътнява различни видове бетони съответно текущите условия;
  • да измерва правилното количество и да определя качеството на извършените армировъчни и бетонови работи;
  • да сортира, подрежда, изправя ръчно и да отрязва армировъчна стомана и заготвена армировка;
  • да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита;
  • да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ и др.