Икономика и мениджмънт

Професия „Икономист” код 345120
Специалност „Икономика и мениджмънт” код 3451204

Степен на професионална квалификация :   трета

Курсът по професия „ Икономист” Ви дава редица умения за работа във всички отрасли на икономиката. Основните изучавани дисциплини в хода на обучението са икономика на предприятието, мениджмънт и счетоводство на фирмата, системи по качество и стопански анализ на фирмата. Освен това, курсистите ще получат и познания по основи на правото, предприемачество, обща теория на счетоводството и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                      6 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по професията „ Икономист” завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика и  се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

 Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да организира дейността на предприятието;
  • да разработва програми за развитие на фирмите;
  • да води търговски преговори;
  • да прилага стил на управление, адекватен на качествата на колектива;
  • да води и разчет на  финансово – счетоводна документация;
  • да контролира качественото изпълнение на задачите,възложени на работниците и служителите и др.