Системен програмист

Професия  „Системен програмист”   код 481020

Специалност „Системно програмиране”  код 4810201

Степен на професионална квалификация :   трета

Курсът по професия „Системен програмист” Ви предоставя възможността да придобиете знания по компютърна техника, операционни системи – DOS, Linux, Unix, Windows XP, Windows 7, база данни – ACCESS, SQL, интернет програмиране PHP. В учебната програма са включени: въведение във визуално програмиране Visual Studio, Visual Basic, обектно ориентирано програмиране, програмиране на С++, уеб дизайн HTML и тестване на системен софтуер. Освен това, курсистите ще получат и познания по електротехника и градивни елементи, приложни програми за чертане на електронни схеми, аналогова и цифрова схемотехника и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                      6 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Системно програмиране” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да поддържа и актуализира системен, приложен и специален софтуер;
  • да оперира с най – новата технология и със съвременен програмен инструментариум за разработване на софтуер;
  • да работи с базови управляващи структури, указатели и масиви, и други елементи на алгоритмичния език „ С”;
  • да реализира програмен продукт по предварително изготвен план;
  • да работи с различни архитектури на съвременни фамилии микропроцесори и микроконтролери и др.