Административно обслужване

Професия „Офис секретар”  код 346020

Специалност „Административно обслужване”  код 3460201

Степен на професионална квалификация :                               втора

Курсът по професия „Офис секретар” ще ви даде познания и практически умения в областта на компютърната текстообработка – инсталиране на програма за компютърна текстообработка, създаване, форматиране и отпечатване на документ, компютърен машинопис, деловодство, стенография, работа с архив и фирмена култура. Включени са още теми по обща теория на пазарното стопанство, основи на правото, икономика на фирмата, банково дело и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс по „Административно обслужване” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да извършва оперативна и административна дейност;
  • да работи със софтуер за създаване и поддържане на база данни, презентации, електронна поща и да извлича информация от Интернет;
  • да работи с текстообработка;
  • да осъществява координацията между главния офис и клоновете (и обратното);
  • да комуникира на английски и български език с партньори и клиенти на фирмата и др.