Бояджийски работи

Професия  „Строител“    код 582030
Специалност  „Бояджийски работи“    код 5820309

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Строител” специалност „Кофражи”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с приготвяне и разпознаване на видовете бояджийски състави, изпълнение на шпакловъчни работи, подготовка на повърхностите преди полагането на определен вид бояджийски състав, грундиране, китване, шлайфане, умение за изпълнение на постно, блажно, силикатно, пластмасово (латексно) и други видове боядисване, умение за изпълнение на декоративни работи,  разчитане на чертежи, схеми, скици и планове. Допълнителни теми, застъпени в обучението са планиране, контрол, регулиране и управление на отделните процеси и операции, свързани с изпълнение на бояджийски работи, безопасна работа със средствата за противопожарна защита, оказване на долекарска помощ и бързо и точно реагиране при трудова злополука, както и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „ Бояджийски работи” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да приготвя и разпознава различните бояджийски състави;
  • да изпълнява шпакловъчни работи;
  • да подготвя повърхностите преди полагане на определен вид бояджийски състав, да грундира, китва, шлайфа;
  • да изпълнява постно, силикатно, пластмасово/латексно/ и др. видове боядисване;
  • да изпълнява декоративни работи;
  • да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита;
  • да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ и др.