Кофражи

Професия  „Строител“    код 582030

Специалност  „Кофражи“   код 5820302

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Строител” специалност „Кофражи”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с направата на кофражни платна и кофраж за различните конструктивни елементи на сградите и съоръженията, монтаж, демонтаж и укрепване на кофражи, както и работа със специализирани машини и механизми. Допълнителни теми, застъпени в обучението са разчитане на работни чертежи и скици, технологични схеми и кофражни планове, безопасна работа със средства за противопожарна защита и оказване на долекарска помощ и бързо и точно реагиране при трудова злополука и чужд език по професия.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „ Кофражи” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да  работи правилно и безопасно с наличните машини, механизми, инструменти и материали;
  • да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план, план на основи/ скици, технологични схеми;
  • да монтира, укрепва и демонтира кофражи на различни конструктивни елементи на сгради и съоръжения;
  • да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ;
  • да използва ефективно строителните материали, да ги складира и съхранява правилно и др.