Компютърна техника и технологии

Професия „Монтьор на компютърни системи”  код 523060
Специалност „Компютърна техника и технологии”  код 5230601

Степен на професионална квалификация : втора

Курсът по професия „Монтьор на компютърни системи” ще ви даде познания и практически умения в областта на компютърните системи, информационни и комуникационни технологии. В учебната програма са включени теоретични и практически занятия по следните дисциплини: архитектура на РС, процесорни и дънни платки, памет и запомнящи устройства, асемблиране на РС, компютърен софтуер и интернет базирани технологии. Освен това, курсистите ще получат и познания по електроника и полупроводникови елементи, периферни устройства, мениджмънт, маркетинг и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Компютърна техника и технологии” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

 Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

 • да ремонтира настолни компютри и да извършва свързаните с това хардуерни операции /замяна на неработещи части, ъпгрейд, намиране на драйвери/;
 • да инсталира различни операционни системи и драйвери, актуален и приложен софтуер;
 • да работи с приложен софтуер, антивирусни пакети и архивиращи програми;
 • да използва основен речников запас на чужд език и др.

 

 

 • да разчита чертежи, схеми, скици, планове;
 • да използва правилно лични предпазни средства;
 • да извършва безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • да извършва подготвителни работи за ремонт на външни водопроводни инсталации;
 • да изпълнява ремонтни работи на външни водопроводни инсталации;
 • да ремонтира и подменя канализационни тръби, почиства шахти;
 • да ремонтира и подменя кранове, фасонни части и др.