Хотелиерство

Професия „Камериер”  код 811030

Специалност „Хотелиерство”  код 8110301

Степен на професионална квалификация :   първа

Курсът по професия „Камериер” Ви дава умения за работа с инструменти и приспособления за почистване и хигиенизиране, обзавеждане, организация и обслужване на камериерския офис, санитарнотехнически инсталации в хотелиерството,стопански инвентар, както и  техническите и допълнителни операции при камериерското обслужване. Освен тези, курсистите ще получат и познания по основните въпроси на технологията и организацията на хотелиерското обслужване, характеристиките на туризма и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       2 месеца                     2 месеца

Общ брой часове:                             300 часа                    300 часа

Брой часове по теория:                   100 часа                    100 часа

Брой часове по практика:              200 часа                     200 часа

Пълният курс на обучение по „Хотелиерство” професия „Камериер” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да извършва обработка на хотелските стаи по установена технология;
  • да зарежда хотелските стаи с консумативни материали, спално бельо и други аксесоари според категорията на хотела;
  • да хигиенизира хотелски стаи, хотелски помещения за общо ползване и тяхното обзавеждане;
  • да спазва стандартите за безопасност, хигиена, охрана и дисциплина на труда;
  • да познава и борави с хигиенни препарати и техника, необходима за изпълнение на професионалните функции и задачи;
  • да има културно поведение към гостите на хотела и да им предоставя информация при нужда и др.