Графичен дизайн

Професия „Графичен дизайнер“ код 213070
Специалност „Графичен дизайн“ код 2130701

Степен на професионална квалификация :   трета

Курсът по професия „Графичен дизайнер” Ви дава знания и умения за оптималното използване на графичните продукти като средство за изработка на различни видове рекламни материали, визитки, брошури, плакати, вестници, книги и списания. Обучителните занятия се състоят от 4 модула, които обхващат работа със следните програми: Coreldraw, Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Web design Flash. Включени са и теми по история на изкуството, рисуване и цветоусещане, перспектива, предпечатна подготовка и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                      6 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Графичен дизайн” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да работи с техники за графично проектиране и да представя проекти  в програмни продукти като Corеl Draw, Photoshop;
  • да редактира растерни изображения (снимки, рисувани графики);
  • да прави ретуш на снимка;
  • да работи с компютърни и периферни устройства;
  • да изработва лого и текс;
  • да настройва цветовете за дизайн и оформление на страници в издателската дейност и др.