Зидария

Професия  „Строител“   код 582030
Специалност  „Зидария“   код 5820304

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Строител” специалност „Зидария” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с изпълнението на различни видове тухлени превръзки, колони и комини, направа на работни скелета, работа с различни зидарски инструменти, видове тухли и други градивни инструменти, разчитане на технологични схеми, чертежи и скици. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са обработка на камък за редова зидария, начини за направа на гладки вътрешни и външни стени без отвори, качествени и количествени показатели за измерване на зидарии и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа