Текстообработване

Професия „Оператор на компютър”  код 482030

Специалност „Текстообработване”  код 4820301

Степен на професионална квалификация :                               първа

Курсът по професия „Оператор на компютър” Ви дава умения за работа с база данни, електронни таблици, машинопис, работа с интернет и изготвяне на презентации. Освен тези, курсистите ще получат и познания по информатика и работа с операционни системи, деловодство и архивиране, периферни устройства и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       2 месеца                    4 месеца

Общ брой часове:                             300 часа                    300 часа

Брой часове по теория:                   100 часа                    100 часаWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

Брой часове по практика:              200 часа                     200 часа

Пълният курс на обучение по „Текстообработване” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да работи самостоятелно с клавиатура, мишка, принтер и устройства за работа със сменяеми носители на данни;
  • да използва средствата на операционните системи за организация и управление на файлова система;
  • да ползва успешно приложни програмни продукти за текстообработка и бизнес кореспонденция на кирилица и латиница, компютърен машинопис и електронна поща, да работи с електронни таблици/създава таблици, диаграми, графики/;
  • да използва   основен речников запас на английски език;
  • да познава и използва пълноценно възможностите на интернет и приложенията на модерните информационни технологии и др.