Обслужване на заведения в обществено хранене

Професия  “Сервитьор – барман”   код 811080
Специалност  “Обслужване на заведения в обществено хранене”   код 8110801

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Сервитьор-барман”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с технологичното обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение, технологията на кулинарната продукция, сервиране, барманство и сомелиерство. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са професионална етика и туристическо поведение, счетоводство и отчетност в туризма, хигиена на хранене и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часаstreaming Inside Out film

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Обслужване на заведения в обществено хранене” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да посреща, настанява и изпраща гостите на заведението;
  • да познава и да консултира гостите при избора на ястия, напитки и коктейли;
  • да подрежда търговската зала според правилата на сервиране и повода;
  • да приготвя и сервира безалкохолни и алкохолни напитки /смесени/;
  • да сервира ястия и напитки;
  • да работи с касови апарати и друга техника;
  • да прилага изискванията за санитарно-хигиенния контрол и др.