Портиер

Професия „Портиер – пиколо” код 811040
Специалност „Хотелиерство” код 8110401

Степен на професионална квалификация : първа

Курсът по професия „Портиер – пиколо” Ви дава умения за работа с машини и съоръжения за придвижване по етажи, пренасяне на багаж, начини на ползване на инсталациите и съоръженията в хотелската стая, посещения и работа в реална среда в различни видове хотели. Освен тези, курсистите ще получат и познания по работа с техника, необходима за изпълнение на професионалните функции и задачи, стандарти за безопасност, хигиена, охрана, дисциплина на труда и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       2 месеца                     2 месеца

Общ брой часове:                             300 часа                    300 часа

Брой часове по теория:                   100 часа                    100 часа

Брой часове по практика:              200 часа                     200 часа

Пълният курс на обучение по „Хотелиерство” професия „Портиер – пиколо” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да пренася багажа на гостите от превозното средство до стаите и обратно;
  • да запознава гостите с някои характеристики на хотела, с начините на ползване на инсталациите и съоръженията в хотелската стая;
  • да осигурява изпълнението на услуги в сградата на хотела и извън него;
  • да контролира внасянето и изнасянето на имущество през главния вход и др.