Оперативно счетоводство

Професия „Оперативен счетоводител”  код 344030
Специалност „Оперативно счетоводство” код 3440301

Степен на професионална квалификация :   трета

Курсът по професия „Оперативен счетоводител” Ви дава някои базови познания, както и умения за провеждане на организацията и управлението на счетоводните процеси в една фирма. В допълнение на това Вие ще получите и знания за избор на банково и бюджетно счетоводство , отчитане на външнотърговските сделки, публични и фирмени финанси, подбор на кадри и направата на оценка на всяка бизнес ситуация.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                    12 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Оперативно счетоводство” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да организира счетоводна и финансова дейност на вътрешния финансов контрол в предприятието;
  • да осъществява счетоводния процес в неговата пълна завършеност;
  • да изготвя финансово – счетоводни справки;
  • да прилага новите програмни продукти, информационни технологии и системи в счетоводната дейност;
  • да разчита счетоводни документи на чужд език и др.