Компютърни мрежи

Професия „Монтьор на компютърни системи“  код 523060
Специалност „Компютърни мрежи“   код 5230602

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Монтьор на компютърни системи ” Ви дава възможност за добиване на знания в областта на асемблерните компютърни системи, сигурност и защита на компютърни мрежи, тест и диагностика на компютърни системи, операционни системи. Допълнителни теми в обучението са работа с измервателна апаратура, диагностика и отстраняване на неизправности в компютърните конфигурации и компютърните мрежи, интернет базирани технологии и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       5 месеца                    10 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Компютърни мрежи” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти;
  • да изгражда кабелна система и да работи с конектори;
  • да окабелява правилно локална компютърна мрежа;
  • да работи с мрежови и приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми;
  • да привежда в работоспособност компютърна мрежа и др.