Компютърна графика

Професия „Компютърен график“ код 213060
Специалност „Компютърна графика“ код 2130601

Степен на професионална квалификация : трета

Обучението по професия “Компютърен график” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения за работа с компютърна графика, архитектури, рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, векторна графика, периферни устройства, периферни мрежи, графичен дизайн и реклама. В допълнение, курсистите ще получат професионални компетенции по: CAD приложения, мрежи, компютърен чужд език, Photoshop и WEB design.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                      6 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Компютърна графика” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да създава и обработва графични обекти;
  • да вгражда статична, динамична графика и мултимедийни обекти в WEB страници;
  • да познава изискванията към мултимедийните системи и периферните устройства;
  • да владее обектно – ориентираното програмиране и да ползва специализаирания програмен инструментариум;
  • да прилага мултимедийните технологии за решаване на практически задачи;
  • да владее средствата и да реализира проекти за компютърна анимация;
  • да работи със специализираните програмни продукти за графичен дизайн и реклама;
  • да създава, оформя и поддържа WEB страници и др.