Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия       „Готвач“   код 811070
Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“  код 8110701

Степен на професионална квалификация :    втора

Курсът по професия „Готвач” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с материалознанието на хранителните продукти, технологията на кулинарната продукция, сервирането и технологичното обзавеждане на ЗХР.  Допълнителни теми, застъпени в обучението, са основи на туризма, професионална етика и туристическо поведение, счетоводност и отчетност в туризма и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Производство на кулинарни изделия и напитки ” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да разпознава и да извършва подбор на хранителните продукти;
  • да изготвя меню;
  • да работи рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята;
  • да приготвя ястия от националната и международна кухня;
  • да организира дейностите в кухнята и др.