Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“   код 582050
Специалност „Вътрешни ВиК мрежи“   код 5820501               

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” специалност „Вътрешни ВиК мрежи”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с разчитане на различни архитектурни планове и детайли, подготовка на основата за изпълнение на монтажни работи, монтаж на сградна водопроводна мрежа, поддръжка, ремонт и отстраняване на дефекти по водоснабдителната система, както и правила по измерване, пресмятане и приемане на водопроводна мрежа. Допълнителни теми, застъпени в обучението са избор на точните материали по вид и структура, изискванията за ЗБУТ и ПАБ и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Вътрешни ВиК мрежи” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да разчита чертежи, схеми, скици, планове;
  • да извършва безопасна работа с материали, инструменти и машини;
  • да извършва подготвителни работи за ремонт на вътрешни водопроводни инсталации;
  • да изпълнява ремонтни работи на вътрешни водопроводни инсталации;
  • да ремонтира и подменя канализационни тръби, почиства шахти;
  • да ремонтира и подменя кранове, фасонни части и санитарна арматура, мивки и казанчета и др.