Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”  код 582050
Специалност “Външни ВиК мрежи”  код 5820502

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” специалност „Външни ВиК мрежи” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с разчитане на различни архитектурни планове и детайли, познаване на видовете уличните ВиК мрежи, phentermine правилното използване на инструментите, машините и инвентарните пособия при ВиК работи. Допълнителни теми, застъпени в обучението са основни технологични правила и последователност на улични ВиК мрежи, поддръжка, ремонт и отстраняване на дефекти по водоснабдителната система и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Външни ВиК мрежи” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да разчита чертежи, схеми, скици, планове;
  • да използва правилно лични предпазни средства;
  • да извършва безопасна работа с материали, инструменти и машини;
  • да извършва подготвителни работи за ремонт на външни водопроводни инсталации;
  • да изпълнява ремонтни работи на външни водопроводни инсталации;
  • да ремонтира и подменя канализационни тръби, почиства шахти;
  • да ремонтира и подменя кранове, фасонни части и др.