Администратор в хотелиерството

Професия „Администратор в хотелиерството” код 811020
Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството” код 8110201

Степен на професионална квалификация : трета

Курсът по професия „Администратор в хотелиерството” Ви дава възможност за придобиване на умения за организиране и функциониране на кухнята и ресторанта, технология на хотелиерското обслужване и бизнес комуникации, софтуерна хотелска система. В обучението се включват също техники и успешни практики за настаняване, обслужване и изпращане на госта, хотелски стандарти и процедури, справяне с оплаквания и конфликтни ситуации, умения за адекватен отговор на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент, професионални умения при продажба на хотелиерски продукти, телефонен етикет и ефективна комуникация.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                     6  месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Организация на обслужването в хотелиерството” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността ще може:

да приема, регистрира и настанява гостите при тяхното пристигане;

• да изготвя сметки и редовно да води определената оперативно техническа отчетност;

• да изготвя ежедневно сведения за броя на нощувките и обслужените гости по националности и направления;

• да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;

• да използва необходимия професионално-речеви етикет при рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия и др.

• да прилага правилни процедури за изпращане на гостите и др.