Какво трябва да знам ?

Можете да се включите в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Аз мога повече” , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд при следните условия:  

Всички кандидати:

 • трябва да са заети лица на трудов договор или самонаети лица
 • не трябва да бъдат държавни служители от местната или държавна администрация и от министерствата

Курсове и обучения, които ще получите безплатно:

 • Курсове за придобиване или повишаване на професионална  квалификация
 • Курсове за придобиване на ключови компетенции :

–         Обучение по чужд език- 300 учебни часа

–         Дигитална компетентност – 45 учебни часа

Особености:

 • Не можете да записвате обучения, по които вече сте се обучавали по европейска програма
 • Не можете да бъдете включвани в обучение за придобиване на идентично или по-ниско ниво на квалификация, от това, което вече притежавате
 • Имате право да получите 2 ваучера, срещу които можете да се обучавате.  Единият ваучер може да е за професионално обучение, а другият  – за обучение по ключови компетенции
 • Не може да получите 2 ваучера за професионално обучение или 2 ваучера за ключови компетенции ( ваучерите трябва да сe различават по вида обучение, за което кандидатствате)
 • Ако имате предишно участие в схемата „Аз мога“, и сте получили единия вид ваучер, то по настоящата схема „Аз мога повече“ можете да кандидатствате за другия вид ваучер

Записване

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате Вашето място предварително, е необходимо да изпълните няколко лесни стъпки:

1.Трябва да подадете необходимите документи във Вашето Бюро по труда ( по местожителство или месторабота)

 • Заявление : попълвате Вашите лични данни, образование и предишни обучения и квалификации. Ако желаете да се обучавате по чужд език, попълнете само полето „Ключова компетентност – обучение по чужд език“ и напишете езика, който искате да учите. Ако желаете обучение по професия, посочете желаната. Доставчикът на услуга, при който желаете да се обучавате, се посочва на следващия етап (след като бъдете първоначално одобрени). ИЗТЕГЛИ
 • Декларация : целта на декларацията е да уверите Бюрото по труда, че сте работещ в момента и че не сте се възползвали вече от европейски програми за обучение. Помнете, че носите отговорност за истинността на данните, посочени в декларацията. Не са необходими никакви други документи, които да доказват декларираното от Вас. ИЗТЕГЛИ
 • Копие от лична карта (заверено лично от лицето с текст „Вярно с оригинала“, трите имена и подпис)
 • Копие на диплома за завършено средно образование (заверено лично от лицето с текст „Вярно с оригинала“, трите имена и подпис) – превод и легализация за документи за образование, издадени в чужбина, ако сте с висше образование, се представя задължително и копие на диплома за средно образование
 • Удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв)

Важно!
Ако сте група над 15 души от една фирма, желаещи да се включите в обучението, можете да упълномощите един, който да бъде ваш представител. Условията, които трябва да удовлетворявате, са: 1) всички кандидати да работят при един и същ работодател и 2) упълномощеното лице да е кандидат за обучение. Пълномощното трябва да съдържа имената и подписите на желаещите, като не е необходимо то да е нотариално заверено.  ИЗТЕГЛИ 

Прилагаме : Указателно писмо на Агенция по заетостта ВИЖ ТУК 

2. След като бъдете одобрени, ще получите уведомление от Бюрото по труда, което трябва да ни донесете за обработка.

3. С подпечатаното от нас Уведомление трябва да отидете в Бюрото по труда, където ще Ви издадат ваучер за обучение.

4. След като получите ваучера си, трябва да посетите Учебния център в удобно за Вас време, за да подпишете Договор за обучение. Той служи като гаранция, че курсът ще се проведе в уговорения срок, по договорения учебен план и уточнява полагането на държавния изпит в края на курса.

Важно: Център за професионално обучение „Домекс Консулт“ НЕ изисква никакво допълнително заплащане – доплащане за нива, учебници и т.н. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за обучението Ви, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Към дистанционното обучение