Презентации

Презентационни умения

Лектор: доцент дфн Иванка Мавродиева

 В курса се предвижда формиране на умения:

– за изготвяне на презентации за участие в семинари и конференции;

– за изготвяне на имиджови презентации;

– за изготвяне на презентации по проекти;


Програма на модула по теми и подтеми

Първи модул

Теоретични знания

 1. Презентация. Същност. Видове.
 2. Изисквания за изготвяне на слайд. Фонове. Шрифтове. Цветове. Клипове. Визуални елементи. Визуална аргументация.
 3. Стандарти и критерии за изготвяне на сценарий на презентация.
 4. Стандарти и критерии за съчетаване на езикови, неезикови и иконични знаци при изготвяне на презентация.
 5. Стандарти за включване на клипове в презентациите.
 6. Музикален фон на презентацията.
 7. Movie maker презентации. Технология.
 8. ted.com – анализ и използване на презентациите.
 9. SlideShare– анализ и използване на презентациите.
 10. Имиджова презентация
 11. Презентация при отчитане на проекти.

Втори модул

Презентациите като нови форми за представяне на кариерни успехи

 1. Неезиковите средства при презентиране. Пози, мимики, жестове, интонация, придвижване в пространството, контакт с поглед.
 2. Презентации за участие в семинари.
 3. Презентации за участие в конференции
 1. Управление на времето по време на презентации – time management.
 2. Създаване на Movie maker презентации. Технология.
 3. Умения за анализ на ted.com презентациите.
 4. Умения за анализ на SlideShare презентациите.

Формуляр за регистрация

Изготвил програмата – Иванка Мавродиева