Ключови компетенции

Ключовите компетенции представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

„Домекс Консулт“ Ви предлага обучение по 7-те ключови компетенции за учене през целия живот, за да придобиете или развиете своите базисни знания и умения по основни теми, формиращи една по-богата обща култура и осъвременен поглед към „нещата“.

Курсове за придобиване на ключови компетенции :