Лицензирани професии и специалности

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“   код 582050 Специалност „Вътрешни ВиК мрежи“   код 5820501                Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” специалност „Вътрешни ВиК мрежи”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с разчитане на различни  »»» ...
вижте повече

Компютърна анимация

Професия       „Компютърен аниматор” код 213050 Специалност  „Компютърна анимация” код 2130501 Степен на професионална квалификация :                   трета Курсът по професия „Компютърен аниматор” Ви дава някои базови познания, както и умения за изпозване на елементите на  електронната графика. Програмата включва  история на изкуството, рисуване, цветоусещане, перспектива, а също и предпечатна подготовка. Освен това, курсистите ще получат и познания по компюърни системи и  »»» ...
вижте повече

Компютърна графика

Професия „Компютърен график“ код 213060 Специалност „Компютърна графика“ код 2130601 Степен на професионална квалификация : трета Обучението по професия “Компютърен график” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения за работа с компютърна графика, архитектури, рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, векторна графика, периферни устройства, периферни мрежи, графичен дизайн и реклама. В допълнение, курсистите ще получат професионални компетенции по:  »»» ...
вижте повече

Хотелиерство

Професия „Камериер”  код 811030 Специалност „Хотелиерство”  код 8110301 Степен на професионална квалификация :   първа Курсът по професия „Камериер” Ви дава умения за работа с инструменти и приспособления за почистване и хигиенизиране, обзавеждане, организация и обслужване на камериерския офис, санитарнотехнически инсталации в хотелиерството,стопански инвентар, както и  техническите и допълнителни операции при камериерското обслужване. Освен тези, курсистите ще получат и познания  »»» ...
вижте повече